Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Sekretariát Vědecké rady AV ČR (SVR)

Činnost: Útvar zajišťuje odbornou, organizační a administrativní agendu Vědecké rady, Grémia pro vědecký titul, Koordinační komise, Komise pro etiku vědecké práce; zprostředkovává kontakty se členy uvedených orgánů; vede evidence udělených vědeckých hodností a vědeckého titulu a vydává potvrzení o udělených vědeckých hodnostech a titulech.
  Podrobný přehled činností
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 117 20 Praha 1
Telefon: 221 403 320
E-mail: scicounc@kav.cas.cz
   
Personální složení: Mgr. Ivana Střálková, vedoucí Sekretariátu  VR AV ČR, tajemnice Komise pro etiku vědecké práce AV ČR, tajemnice Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně, zajišťuje agendu vědeckého titulu "doktor věd"
  RNDr. Jana Cmarková, Ph.D., tajemnice Vědecké rady AV ČR
  Barbora Ruprechtová, agenda Sekretariátu Vědecké rady AV ČR a Koordinační komise