Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Správní odbor (SPO)

V rámci své působnosti zejména:
 
 1. zajišťuje věcnou, organizační a administrativní agendu Akademického sněmu (ustavování Sněmu, evidence a změny jeho složení, návrhy na svolávání, program a přípravu jednotlivých zasedání Sněmu, zajišťování a koordinace jeho přípravy, návrhy na zajištění jeho usnesení, ukládání kompletní dokumentace o zasedáních, aktualizace příslušných informací na webových stránkách),
 2. v součinnosti s tajemníkem Akademické rady se podílí na přípravě zasedání Akademické rady a jejího předsednictva (kompletace materiálů a jejich distribuce),
 3. vypracovává v součinnosti s právním odborem Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., a dalšími organizačními útvary podklady pro legislativní a normativní návrhy obecné povahy, týkající se Akademie jako celku (zákon o AV ČR, stanovy AV ČR, interní normy, vzorové řády a pravidla apod.),
 4. vede agendu centrálního vydávání a evidence interních norem a dalších vnitřních předpisů Akademie a Kanceláře,
 5. zajišťuje opatření vyplývající z usnesení vlády ČR (informace pro orgány Akademie, návrhy prováděcích opatření, příprava zpráv a návrhů pro vládu v součinnosti s věcně příslušnými členy Akademické rady a odbornými útvary),
 6. zajišťuje agendu koordinátora správních činností v Kanceláři AV ČR,
 7. zajišťuje agendu spolupráce AV ČR a jejich pracovišť s vysokými školami zejména při uskutečňování doktorských studijních programů,
 8. plní úkoly vyplývající ze styku orgánů Akademie se státními orgány (příprava souhrnných stanovisek v rámci meziresortních připomínkových řízení podle pokynů předsedkyně Akademie a věcně příslušných členů Akademické rady),
 9. zajišťuje agendu zřizovacích listin pracovišť Akademie včetně jejich změn a povinností zřizovatele týkajících se rejstříku veřejných výzkumných institucí,
 10. zajišťuje přípravu porad vedení Akademie s řediteli pracovišť Akademie,
 11. podílí se na zpracování výroční zprávy o činnosti Akademie,
 12. zajišťuje ve spolupráci se sekretariáty vědních oblastí agendu cen, medailí a dalších poct a podpor Akademie včetně činnosti příslušných porot a komisí,
 13. vede agendu centrálního vydávání a evidence interních norem a dalších vnitřních předpisů Akademie a Kanceláře,
 14. zajišťuje evidenci smluv uzavřených jménem Akademie s jinými subjekty,
 15. zajišťuje agendu poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 16. zajišťuje po organizační a administrativní stránce činnost členů Akademické rady odpovědných za ediční činnost,
 17. zajišťuje agendy vyplývající z činnosti Ediční rady,
 18. plní úkoly související s organizační činností Akademie a její Kanceláře, pokud jejich plnění nepřísluší jiným organizačním útvarům.