Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Sekretariát Vědecké rady Akademie (SVR)

V rámci své působnosti zejména:
 
 1. zajišťuje v souladu se Stanovami Akademie a s příslušnými jednacími řády a dalšími vnitřními předpisy po organizační a administrativní stránce činnost Vědecké rady Akademie a jejího předsednictva, Grémia pro vědecký titul, Komise pro etiku vědecké práce AV ČR a Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně (návrhy termínů a programů zasedání, jejich svolávání a technické zajištění, pořizování zápisů a jejich distribuce, pořizování a ukládání kompletní dokumentace o jejich jednání, aktualizace příslušných informací na www stránkách),
 2. samostatně zpracovává pro uvedené orgány určené zprávy a návrhy,
 3. zajišťuje tlumočení úkolů vyplývajících z jednání uvedených orgánů příslušným zpracovatelům a podle potřeby koordinuje jejich realizaci,
 4. eviduje a kontroluje plnění usnesení uvedených orgánů a podává o něm zprávy jejich předsedům,
 5. zpracovává z oblasti působnosti Vědecké rady a dalších uvedených orgánů návrhy určených zpráv pro Akademický sněm a Akademickou radu a návrhy vnitřních předpisů a pokynů pro pracoviště Akademie věd,
 6. zajišťuje kontakt Vědecké rady s předsedy rad pracovišť,
 7. zajišťuje agendu vědeckého titulu „doktor věd“ (přijímání a zpracování žádostí, koordinaci průběhu řízení, styk s oponenty, uzavírání smluv o vytvoření díla a zajištění jejich proplacení, evidenci komisí pro obhajobu doktorských disertací a styk s nimi, evidence udělených titulů, vydávání diplomů a kompletní organizaci jejich slavnostního předávání),
 8. zajišťuje agendu udělování Dotace na podporu vědecké činnosti nositele vědeckého titulu "doktor věd" na pracovišti AV ČR
 9. spravuje protokol vědeckých hodností „kandidát věd“ a „doktor věd“; na vyžádání z tohoto protokolu poskytuje informace a vyhotovuje duplikáty dokladů,
 10. přijímá pro Komisi pro etiku vědecké práce AV ČR podání, stížnosti a náměty z oblasti etiky vědecké práce a podílí se na jejich vyřizování,
 11. přijímá pro Koordinační komisi pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně návrhy na zařazení a zabezpečuje jejich zpracování, vede databázi návrhů do nejvyššího kvalifikačního stupně,
 12. aktualizuje www stránky Kanceláře, spravuje pro potřeby Vědecké rady Akademie věd, Grémia pro vědecký titul  a Koordinační komise jejich interní webové stránky,
 13. zajišťuje agendu související se zahraničními cestami členů Vědecké rady Akademie věd a Komise pro etiku vědecké práce,
 14. zajišťuje přípravu a organizační zajištění návrhu výroční zprávy o činnosti Akademie (aktualizace dotazníků pro sběr dat o činnosti pracovišť v informačním systému KIS, návrh časového harmonogramu přípravy VZ, návrh struktury VZ, příprava samotného návrhu VZ),
 15. podílí se na spolupořádání programu ocenění  LOREAL Pro ženy ve vědě (vyhodnocování přihlášek, organizace zasedání poroty, výběr finalistek).