Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Sekretariát Vědecké rady Akademie (SVR)

V rámci své působnosti zejména:
 
 1. zajišťuje v souladu se Stanovami Akademie a s příslušnými jednacími řády a dalšími vnitřními předpisy po organizační a administrativní stránce činnost Vědecké rady Akademie a jejího předsednictva, Grémia pro vědecký titul, Komise pro etiku vědecké práce AV ČR a Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně (návrhy termínů a programů zasedání, jejich svolávání a technické zajištění, pořizování zápisů a jejich distribuce, pořizování a ukládání kompletní dokumentace o jejich jednání, aktualizace příslušných informací na www stránkách),
 2. samostatně zpracovává pro uvedené orgány určené zprávy a návrhy,
 3. zajišťuje tlumočení úkolů vyplývajících z jednání uvedených orgánů příslušným zpracovatelům a podle potřeby koordinuje jejich realizaci,
 4. eviduje a kontroluje plnění usnesení uvedených orgánů a podává o něm zprávy jejich předsedům,
 5. zpracovává z oblasti působnosti Vědecké rady a dalších uvedených orgánů návrhy určených zpráv pro Akademický sněm a Akademickou radu a návrhy vnitřních předpisů a pokynů pro pracoviště Akademie věd,
 6. zajišťuje kontakt Vědecké rady s předsedy rad pracovišť,
 7. zajišťuje agendu vědeckého titulu „doktor věd“ (přijímání a zpracování žádostí, koordinaci průběhu řízení, styk s oponenty, uzavírání smluv o vytvoření díla a zajištění jejich proplacení, evidenci komisí pro obhajobu doktorských disertací a styk s nimi, evidence udělených titulů, vydávání diplomů a kompletní organizaci jejich slavnostního předávání),
 8. zajišťuje agendu udělování Dotace na podporu vědecké činnosti nositele vědeckého titulu "doktor věd" na pracovišti AV ČR
 9. spravuje protokol vědeckých hodností „kandidát věd“ a „doktor věd“; na vyžádání z tohoto protokolu poskytuje informace a vyhotovuje duplikáty dokladů,
 10. přijímá pro Komisi pro etiku vědecké práce AV ČR podání, stížnosti a náměty z oblasti etiky vědecké práce a podílí se na jejich vyřizování,
 11. přijímá pro Koordinační komisi pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně návrhy na zařazení a zabezpečuje jejich zpracování, vede databázi návrhů do nejvyššího kvalifikačního stupně,
 12. aktualizuje www stránky Kanceláře, spravuje pro potřeby Vědecké rady Akademie věd, Grémia pro vědecký titul  a Koordinační komise jejich interní webové stránky,
 13. zajišťuje agendu související se zahraničními cestami členů Vědecké rady Akademie věd a Komise pro etiku vědecké práce.