Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Sekretariát ředitele (SŘ)

V rámci své působnosti zejména:
 
 1. zajišťuje asistentské a administrativní práce pro ředitele Kanceláře AV ČR, organizuje jeho pracovní program,
 2. zabezpečuje materiálně-technické zajištění chodu sekretariátu zejména po stránce vybavení kancelářskými potřebami, zajišťuje kontakt s provozními útvary Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., v případě technických požadavků na úpravy prostor Kanceláře AV ČR a jejich vybavení,
 3. zajišťuje vedení, řádné zakládání a archivaci spisové agendy, zodpovídá za dodržování spisového a skartačního řádu v sekretariátu ředitele,
 4. plní funkci administrátora v systému elektronické spisové služby Kanceláře AV ČR,
 5. zajišťuje vedení a archivaci agendy datové schránky Akademie věd ČR,
 6. organizuje jednání a schůzky ředitele Kanceláře AV ČR a v případě potřeby pořizuje zápisy z těchto jednání,
 7. zpracovává podklady pro jednání ředitele Kanceláře AV ČR, zajišťuje tyto podklady a koordinuje jejich přípravu,
 8. zajišťuje evidenci smluv, které se týkají provozu a činnosti Kanceláře AV ČR, které uzavírá ředitel Kanceláře AV ČR,
 9. podle pokynů ředitele samostatně vyřizuje korespondenci ředitele Kanceláře AV ČR,
 10. zajišťuje agendu související s pracovními cestami ředitele Kanceláře AV ČR,
 11. sleduje plnění úkolů, uložených řediteli Kanceláře AV ČR orgány Akademie věd ČR nebo státními orgány,
 12. organizačně a administrativně zajišťuje jednání Rady Kanceláře AV ČR, pořizuje zápisy ze zasedání a zajišťuje jejich zveřejnění,
 13. odpovídá za hospodárné čerpání prostředků na pohoštění v sekretariátu ředitele.