Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Sekretariát předsedkyně Akademie (SP)

 

V rámci své působnosti zejména:
 
 1. zajišťuje tajemnické, asistentské a administrativní práce pro předsedkyni Akademie a organizuje  jeho pracovní program,
 2. zpracovává odborné materiály nebo od příslušných členů Akademické rady, odborných útvarů Kanceláře a pracovišť Akademie zajišťuje a koordinuje podklady pro meziresortní připomínková řízení, pro osobní jednání předsedkyně Akademie  s představiteli státních orgánů, krajů, obcí, vysokých škol a jiných tuzemských institucí,
 3. z pověření předsedkyně Akademie organizuje interní i širší jednání a porady o koncepčních vědecko-organizačních, ekonomických a právních otázkách práce AV ČR i celého výzkumu a vývoje v České republice a v případě potřeby pořizuje zápisy z těchto jednání,
 4. organizuje přijímání domácích návštěv a ve spolupráci se zahraničním odborem i zahraničních návštěv, zajišťuje návštěvy předsedkyně Akademie u představitelů státních institucí, na pracovištích Akademie a v jiných tuzemských i zahraničních institucích,
 5. organizuje slavnostní předávání čestných medailí, prémií, cen, Fellowship J. E. Purkyně, děkovných listů a další akce pořádané předsedkyní,
 6. zajišťuje komplexní informovanost předsedkyně Akademie a z jeho pověření vyřizuje jeho jménem určené záležitosti, které nevyžadují osobní účast předsedkyně ani dalších členů Akademické rady,
 7. podle pokynů předsedkyně Akademie zpracovává podklady pro jeho veřejná a mediální vystoupení, popř. zajišťuje tyto podklady a koordinuje jejich přípravu,
 8. spolupracuje na mediálním zajištění aktivit předsedkyně Akademie ,
 9. zajišťuje spisovou službu předsedkyně Akademie, projednává s ním došlou poštu a samostatně ji vyřizuje nebo ji s příslušným pokynem postupuje k vyřízení příslušným členům Akademické rady, odborným útvarům nebo dalším složkám Kanceláře,
 10. eviduje pokyny a úkoly dané předsedkyni AV ČR, v případě potřeby koordinuje jejich zajišťování a kontroluje jejich včasné a řádné splnění,
 11. sleduje plnění úkolů, uložených předsedkyni Akademie příslušnými státními orgány a orgány Akademie věd,
 12. zpracovává a předkládá předsedkyni Akademie  návrhy a podněty ke zlepšování činnosti AV ČR a jejích jednotlivých složek i k řešení širších aktuálních problémů výzkumu a vývoje v České republice,
 13. spolupracuje s vedením a s příslušnými odbornými útvary Kanceláře a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., při zajišťování agendy předsedkyně Akademie s důrazem na zajištění kvalitní podpory činností Akademie a jejích pracovišť,
 14. metodicky řídí a koordinuje práci sekretariátů členů Akademické rady a vedoucích odborných útvarů Kanceláře s důrazem na formální a gramatickou správnost jimi vyhotovovaných písemností,
 15. zabezpečuje materiálně-technicky chod sekretariátu.