Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Odbor podpory vědy (OPV)

V rámci své působnosti zejména:
 
 1. zajišťuje po organizační a administrativní stránce činnost věcně příšlušných členů Akademické rady a připravuje podklady pro jednání určených pomocných orgánů Akademické rady
 2. podílí se na přípravě odborných analýz, koncepčních materiálů, metodických pokynů a zpráv pro Akademickou radu, Radu pro výzkum, vývoj a inovace, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a případně pro další instituce,
 3. zajišťuje administrativní, organizační a věcnou podporu garantům výzkumných okruhů v rámci Strategie AV21 a v součinnosti s garanty výzkumných okruhů zajišťuje administrativní organizační a věcnou podporu koordinátorům výzkumných programů v rámci Strategie AV21,
 4. zajišťuje agendu interních programů a podpor excelence Akademie: Akademické prémie - Praemium Academiae, Prémie Lumina quaeruntur, Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky v AV ČR, Fellowshipu J. E. Purkyně, Fellowshipu Josefa Dobrovského, Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR, podpory regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR, nákladných přístrojů, Programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
 5. zajišťuje konzultační, metodickou a informační činnost pro navrhovatele, příjemce i řešitele interních programů a podpory excelence Akademie, vede evidenci žádostí o udělení podpory, organizuje hodnocení žádostí, vyhlašování výsledků, průběžné a závěrečné hodnocení podpořených aktivit, aktualizaci souvisejících webových stránek,
 6. administrativně zajišťuje periodické hodnocení výzkumné  a odborné činnosti pracovišť Akademie a jejich vědeckých útvarů,
 7. sleduje vývoj legislativy a metodik v oblasti podpory a hodnocení výzkumu, vývoje a inovací (dále jen "VaVaI") v ČR i v zahraničí a shromažďuje informace z této oblasti,
 8. zabezpečuje poskytování aktuálních informací veřejnosti a pracovištím AV ČR prostřednictvím veřejných a interních webových stránek Akademie, zejména  o podpoře vědy a výzkumu, hodnocení pracovišť AV ČR a jejich vědeckých útvarů,
 9. zajišťuje pracovní kontakty s Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR a dalšími národními poskytovateli účelové podpory VaVaI,
 10. zajišťuje předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývojea inovací, včetně RIV,
 11. soustavně racionalizujea rozvíjí aplikace pro periodické hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť Akademie a jejich vědeckých útvarů a pro přípravu a evidenci žádostí o podporuv rámci interních programů a podpory excelence Akademie, vypracování oponentských posudků, vypracování průběžných a závěrečných zpráv o řešení projektů,
 12. vede a aktualizuje databázi tuzemských i zahraničních expertů využívanou pro účely hodnocení výzkumné činnosti pracovišť Akademie a žádostí o podporu v rámci aktivit zajišťovaných OPV,
 13. připravuje podklady Kontrolnímu odboru pro provedení kontrol hospodaření s přidělenými finančními prostředky u příjemců institucionální podpory,
 14. vede elektronickou  evidenci účasti pracovišť Akademie v operačních programech strukturálních fondů EU a evidenci účasti pracovišť Akademie v národních grantových soutěžích; zajišťuje soustavnou aktualizaci evidencí ve spolupráci se zadavateli dat na jednotlivých pracovištích a zpracovává statistické přehledy a analýzy,
 15. zabezpečuje soustavný monitoring vyhlášených veřejných soutěží a veřejných zakázek v oblasti VaVaI a zajišťuje zveřejnění těchto informací na webových stránkách Akademie,
 16. zajišťuje zveřejňování a aktualizace přehledu národních výzkumných center s účastí pracovišť Akademie na webových stránkách Akademie,
 17. soustavně sleduje činnost Rady pro výzkum a inovace a jejích poradních orgánů a informace předává jednotlivým orgánům Akademie a jejím pracovištím.