Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Odbor mezinárodní spolupráce (OMS)

V rámci své působnosti zejména:
 
 1. realizuje koncepci zahraniční spolupráce Akademie včetně evropské integrace a zajišťuje součinnost se státními orgány v této oblasti (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí, Útvar ministra pro evropské záležitosti, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, aj.) a jejich výbory a grémii (Výbor pro Evropský výzkumný prostor, Rada pro velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace, aj.),
 2. podporuje integraci Akademie do Evropského výzkumného prostoru a do mezinárodních výzkumných aktivit, zajišťuje účast Akademie jako celku v koordinačních projektech z oblasti evropského výzkumu a vývoje,
 3. aktivně přispívá k tvorbě Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR v části týkající se mezinárodní spolupráce,
 4. navrhuje stanoviska a doporučení Akademie k dokumentům a strategiím EU v oblasti výzkumu a vývoje, zajišťuje úzké kontakty s relevantními orgány EU a dalšími organizacemi,
 5. zajišťuje odbornou a organizační podporu vedení Akademie i jím pověřených zástupců Akademie na úseku Rámcových programů EU, strukturálních fondů EU a dalších evropských programů zaměřených na výzkum a vývoj, v rámci své kapacity poskytuje v této oblasti informační a poradenskou podporu pracovištím Akademie,
 6. zajišťuje spolupráci Akademie s mezinárodními vládními a nevládními výzkumnými organizacemi, připravuje odborné podklady pro zástupce Akademie v těchto organizacích,
 7. spravuje finanční prostředky určené na mezinárodní styky, podílí se na vedení agendy úhrad členských příspěvků v mezinárodních vládních a nevládních organizacích a na zajištění agendy vybavení a vyúčtování zahraničních pracovních cest členů vedení Akademie a zaměstnanců Kanceláře, projednává finanční příspěvky na aktivity v oblasti zahraniční spolupráce schválené Radou pro zahraniční styky,
 8. Akademie zajišťuje vybraná mezinárodní setkání na základě pověření vedení
 9. zprostředkovává pro pracoviště Akademie informace o aktivitách v oblasti mezinárodní spolupráce,
 10. zajišťuje agendu akademických a vícestranných dohod a podílí se na uskutečňování mezivládních dohod týkajících se Akademie a služeb spojených s přijetím zahraničních hostů a delegací.
 11. spolupracuje s Odborem podpory vědy Kanceláře v rámci agendy Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce,
 12. zajišťuje  agendu národních vědeckých komitétů mezinárodních vědeckých unií věcně podřízené předsedovi Rady pro zahraniční styky,
 13. zajišťuje agendu Rady pro podporu účasti Akademie na evropské integraci výzkumu a vývoje a agendu Rady pro zahraniční styky,
 14. zpracovává podklady pro výroční zprávu o činnosti Akademie v oblasti mezinárodní spolupráce,
 15. vykonává organizační a administrativní činnosti pro příslušné členy Akademické rady.