Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Kontrolní odbor (KO)

V rámci své působnosti zejména:
 
 1.  
 2. vykonává v souladu se Stanovami Akademie věd ČR a Organizačním řádem Kanceláře Akademie věd ČR kontrolní a související činnosti, pro které byl zřízen tak, aby při dodržování právních předpisů, Stanov Akademie věd ČR, Organizačního řádu Kanceláře Akademie věd ČR, dalších vnitřních předpisů a rozhodnutí orgánů Akademie věd ČR byly naplňovány poslání a cíle, pro které byla Akademie a její pracoviště zřízeny,
  je řízen ředitelem, který odpovídá za činnost odboru předsedovi Akademie. Působnost odboru vůči orgánům Akademie, organizačním jednotkám, případně organizačním útvarům Kanceláře Akademie, pracovištím a pracovníkům Akademie je dána příslušným organizačním řádem, rozhodnutími předsedy Akademie a případně dalších orgánů Akademie, včetně Dozorčí komise Sněmu,
  provádí kontrolní činnosti směřující k prověřování hospodaření s prostředky veřejných rozpočtů a nakládání s majetkem státu a pracovišť,
  předsedovi Akademie zajišťuje informace a podklady a jeho prostřednictvím je poskytuje i orgánům Akademie a je oprávněn spolupracovat i v rámci systému schvalování účetní závěrky,
  provádí šetření, zda útvary zřizovatele i veřejné výzkumné instituce Akademie hospodaří v souladu s platnou právní úpravou a zda v dané oblasti jsou naplňovány Stanovy Akademie, usnesení normativního charakteru schválená Sněmem a další vnitřní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů Akademie,
  v souladu s Organizačním řádem Kanceláře Akademie zajišťuje organizačně a administrativně činnost Dozorčí komise AS a poskytuje jí vyžádanou součinnost,
  soustřeďuje, využívá a archivuje zprávy dozorčích rad pracovišť a návrhy na odstranění nedostatků zjištěných ve finančním hospodaření a nakládání s majetkem pracoviště zasílaných zřizovateli. Přitom porovnává a ověřuje předkládané informace se skutečným stavem pro výkon kompetencí předsedy a orgánů Akademie,
  vyjadřuje se k návrhům vnitřních předpisů, návrhům rozhodnutí orgánů Akademie a návrhům právních předpisů předkládaným Akademii k připomínkám, pokud souvisejí s účelem, pro který byl KO zřízen nebo mohou mít dopad na hospodaření s prostředky veřejných rozpočtů a s majetkem,
  soustředí informace o kontrolách provedených Nejvyšším kontrolním úřadem na jednotlivých pracovištích a řeší nálezy související s ověřováním hospodaření s finančními prostředky poskytnutými Akademií pracovištím na provoz či na pořízení majetku,
  sleduje a ověřuje řešení podnětů a stížností souvisejících s čerpáním prostředků ze státního rozpočtu případně dalších veřejných rozpočtů adresovaných přímo na jednotlivá pracoviště případně jejich dozorčí rady,
  zajišťuje prošetřování stížností a podnětů adresovaných orgánům Akademie a Kanceláři Akademie, vedení jejich evidence a dohled nad jejich vyřizováním,
  zpracovává analytické materiály o výsledcích kontrol v jednotlivých útvarech a na pracovištích Akademie pro potřeby orgánů Akademie,
  spolupracuje s Ekonomickým odborem Kanceláře Akademie při přípravě metodických opatření směřujících ke zvýšení účinnosti hospodaření s veřejnými prostředky,
  realizuje systém veřejnosprávní kontroly v jednotlivých útvarech a na pracovištích Akademie i u příjemců podpory z veřejných prostředků. Postupuje přitom v souladu s právními předpisy zejména se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, dalšími právními předpisy, pokyny a podněty předsedy Akademie,
  posuzuje na základě kontroly hospodárnost, účelnost a efektivnost nakládání s veřejnými prostředky, vyjadřuje se k systémům zajišťujícím shodu s plány, postupy, právními předpisy a vnitřními normami Akademie,
  zpracovává návrh ročního plánu, rozsah a věcné zaměření veřejnosprávních a finančních kontrol v jednotlivých útvarech Akademie, na pracovištích Akademie i u mimoakademických subjektů,
  zadává schválený plán kontrol do Informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě - modulu koordinace plánování vedeného Ministerstvem financí ČR,
  provádí audit projektů programů EU řešených na pracovištích Akademie,
  zajišťuje odbornou a konzultační činnost pracovištím Akademie při aplikaci právních předpisů v oblasti institucionálního a účelového financování Akademie,
  zpracovává roční zprávu o výsledcích finanční kontroly v Akademii a zadává údaje do Informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě – modulu ročních zpráv vedeného Ministerstvem financí ČR,
  poskytuje součinnost při výkonu finanční kontroly vnějšími kontrolními orgány při jejich kontrolách v působnosti Akademie.
 3.