Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Ekonomický odbor (EO)

V rámci své působnosti zejména:
 
 1. vypracovává návrhy koncepčních materiálů ekonomického charakteru předkládané k projednání v orgánech Akademie i v mimoakademických orgánech,
 2. připravuje návrhy odborných stanovisek a připomínek v rámci připomínkových řízení k ekonomickým materiálům od Ministerstva financí ČR příp. jiných institucí a k ekonomickým materiálům zaslaným Akademii jinými subjekty,
 3. poskytuje ekonomické informace členům Akademické rady a dalším orgánům Akademie týkající se hospodaření Akademie a jejích pracovišť,
 4. zajišťuje agendu Ekonomické rady Akademie věd ČR,
 5. vykonává organizační a administrativní činnosti pro věcně příslušného člena Akademické rady,
 6. vede evidenci o čerpání běžných a kapitálových výdajů z rozpočtu Akademie věd ČRv aktuálním rozpočtovém roce,
 7. zpracovává komplexní rozbory hospodaření pracovišť Akademie věd ČR jako podklad pro návrh zprávy o hospodaření s rozpočtem Akademie věd ČR pro výroční zprávu, závěrečný účet apod.,
 8. zajišťuje financování pracovišť v oblasti běžných a kapitálových výdajů v běžném roce a poskytuje jim v této oblasti metodickou pomoc,
 9. v systému Státní pokladna a podle platných vyhlášek zpracovává podklady pro návrh rozpočtu a střednědobého výhledu Akademie věd ČR dle položek rozpočtové skladby předkládaný Ministerstvu financí ČR a Radě pro výzkum, vývoj a inovace a podklady pro zprávu pro poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu k projednání návrhu rozpočtu Akademie věd ČR,
 10. zpracovává podklady k rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu na jednotlivá pracoviště Akademie věd ČR pro jednání Akademického sněmu,
 11. vede evidenci rozpočtových opatření provedených Ministerstvem financí ČR a zpracovává podklady pro úpravy rozpočtu běžných a kapitálových výdajů pracovišť Akademie věd ČR,
 12. zajišťuje předávání informací do Centrálního registru dotací Ministerstva financí - CEDR,
 13. rozpracovává obecně platné normy o financování, účetnictví a správě majetku na podmínky Akademie věd ČR,
 14. zajišťuje řízení o likvidaci majetku v Akademii – Kanceláři,
 15. poskytuje metodickou a poradenskou pomoc pracovištím Akademie věd ČR na úseku finančního účetnictví, hospodaření s movitým majetkem, odměňování, a v oblasti pracovněprávní,
 16. zpracovává návrh na finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za uplynulý rozpočtový rok,
 17. provádí rozbory a analýzy vývoje mzdových nákladů pracovišť Akademie věd ČR, rozbor vývoje počtu zaměstnanců a struktury mezd dle jednotlivých zdrojů,
 18. komplexně zajišťuje mzdovou agendu ředitelů pracovišť Akademie věd ČR; vede evidenci jejich osobních dotazníků, jmenovacích dekretů a veškerých podkladů potřebných pro jmenování ředitelů, změn mezd a agendu mimořádných odměn ředitelů,
 19. v systému Státní pokladna sestavuje pro Ministerstvo financí ČR účetní závěrky a měsíční přehled o nárocích z nespotřebovaných výdajů za Akademii věd ČR,
 20. vede účetnictví Kanceláře, zpracovává a usměrňuje rozpočet Kanceláře, zajišťuje účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku, pohledávek a závazků, o výdajích a příjmech včetně sestavení účetní závěrky, zpracovává výkazy za kapitolu pro Ministerstvo financí ČR,
 21. zajišťuje činnost pokladní služby, zabezpečuje styk s bankou včetně plateb do zahraničí a zpracování jejich podkladů,
 22. vypracovává metodické pokyny a interní normy upravující oblast hospodaření s finančními prostředky a s majetkem pro Kancelář,
 23. zabezpečuje veškerou personální a administrativní práci související s pracovními poměry a dohodami konanými mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) vč. poradenské činnosti v oblasti pracovně právní a důchodového zabezpečení pro zaměstnance Akademie - Kanceláře, zajišťuje styk s příslušnými úřady,
 24. sleduje plnění závazných ukazatelů a dodržování mzdové regulace v Akademii – Kanceláři,
 25. koordinuje a metodicky usměrňuje výpočet, výplaty a zúčtování platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům Akademie - Kanceláře, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na zdravotní a sociální pojištění,
 26. vede evidenci majetku, závazků a pohledávek, zajišťuje provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků,
 27. zpracovává návrh na rozpis limitu na pohoštění pro jednotlivé útvary Kanceláře, sleduje jeho čerpání a realizuje schválené úpravy limitu jednotlivým útvarům Kanceláře,
 28. zpracovává měsíčně přehled o skutečně zaplacených částkách za jednotlivě užívané mobilní telefony a tuto informaci předává uživatelům. Po skončení kalendářního roku zpracovává roční přehled o skutečně zaplacených částkách podle jednotlivých mobilních telefonů včetně porovnání se stanovenými ročními limity.
 29. zpracovává objednávky drobného hmotného majetku a služeb pro útvary Kanceláře.
 
Ekonomický odbor se člení na:
 • oddělení financování a rozpočtu (OFR),
 • oddělení účetnictví (OÚ),
 • oddělení ekonomiky práce (OEP).