Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 

ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ:
 
  1. Zpracovává a zajišťuje předání předepsaných účetních a finančních výkazů do systému Státní pokladny v zákonem stanovených termínech,
  2. vede účetnictví Kanceláře, zpracovává a usměrňuje rozpočet Kanceláře, zajišťuje účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku, pohledávek a závazků, o výdajích a příjmech včetně sestavení účetní závěrky, zpracovává výkazy za kapitolu pro Ministerstvo financí ČR,
  3. zajišťuje vedení chronologické evidence rozpočtových opatření
  4. vykonává činnost pokladní služby, zabezpečuje styk s bankou včetně plateb do zahraničí a zpracování jejich podkladů,
  5. vede evidenci majetku, závazků a pohledávek,
  6. zabezpečuje provádění inventarizací majetku, pohledávek a závazků,
  7. zajišťuje řízení o likvidaci majetku v Akademii – Kanceláři.