Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 

ODDĚLENÍ FINANCOVÁNÍ A ROZPOČTU:
 
 
  1. Vede evidenci o čerpání běžných a kapitálových výdajů z rozpočtu Akademie v aktuálním rozpočtovém roce,
  2. zpracovává komplexní rozbory hospodaření pracovišť Akademie jako podklad pro návrh zprávy o hospodaření s rozpočtem Akademie pro výroční zprávu, závěrečný účet apod.,
  3. zajišťuje financování pracovišť v oblasti běžných a kapitálových výdajů v běžném roce a poskytuje jim v této oblasti metodickou pomoc,
  4. zpracovává podklady pro návrh rozpočtu a střednědobého výhledu Akademie dle položek rozpočtové skladby předkládaný Ministerstvu financí ČR a Radě pro výzkum, vývoj a inovace a podklady pro zprávu pro poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu k projednání návrhu rozpočtu Akademie,
  5. zpracovává podklady k rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu na jednotlivá pracoviště Akademie pro jednání Akademického sněmu,
  6. zajišťuje předávání informací do Centrálního registru dotací Ministerstva financí - CEDR,
  7. zpracovává návrh na finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za uplynulý rozpočtový rok.